Garanție

Garanție pentru produsele noastre:
*1 an postgaranție se oferă exclusiv clienților care optează pentru serviciul de montaj oferit de Tandem.
CAPITOLUL I: DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Whitedecor SRL., persoana juridica romana, cu sediu in București. Bdul. Ghencea 154A, parter, sector 6, inregistrata la Registru Comrtului sub nr. J40/15494/2015, C.U.I. RO 34773469, asigura, garanteaza si declara pe propria răspundere, ca produsele menționate in factura care insoteste prezenta declarație, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu documentația tehnica de produs si SR 5402:2008 , STAS 6000/5-86, STAS 6000/9-91. SR 7182-5:1994 , SR 7182-6:1994, SR 7182-7:1994, STAS 7182/10-87, STAS 7182/9-87, STAS 11556/3-84.

CAPITOLUL II: CERTIFICAT DE GARANȚIE

Art.1 Condiții de acordare a garanție

1.1 Termenul de garanție este de 3 (trei) ani în cazul în care Mobila a fost achiziționată cu montare sau 24 (douăzeci și patru) luni în cazul în care Mobilă a fost achiziționată fără montare, calculat de la data livrării consemnată prin semnarea procesului-verbal de recepție de către cumpărător. Perioada de garanție se prelungește cu perioada în care produsul a stat în reparație.

1.2 În situația în care unui produs de mobilier i se înlocuiesc doar anumite repere (exemplu o rotiță, o balama, o cornișă, o ușă, etc.), dar produsul ca atare nu este înlocuit, se prelungește perioada de garanție cu perioada în care produsul a stat în reparație. Produsul înlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou.

1.3 Garanția asigură repararea sau înlocuirea produsului, fără niciun cost suplimentar pentru cumpărător.

1.4 Garanția este acordată pentru produse ce vor fi folosite în mod obișnuit și în condiții normale, în scopul pentru care au fost fabricate, ținând cont de faptul că aceste produse se vor uza de-a lungul anilor, în condiții normale de folosire în limite normale de umiditate relativă a aerului, 50-70 % și temperatură de 10-30 ℃.

1.5 Garanția pentru saltele: Confort Plus este de 3 (trei) ani de la data livrării, pentru Galaxy, Oasis, Balance este de 5 (cinci) ani, iar pentru Super Spring Tandem, Memory de Luxe Tandem, Imperial Tandem, Royal, Aloe Vera, Nobel, Eden, Sensi și Crown este de 10 (zece) ani de la data livrării.

1.6 Garanția la saltele este acordată doar în cazul în care acestea sunt în starea inițială, exceptând uzura normală a produsului, și nu prezintă niciun defect (pătată/ruptă).

1.7 Saltelele Super Spring Tandem, Memory de Luxe Tandem, Imperial Tandem, Royal, Aloe Vera, Oasis, Nobel, Eden, Sensi și Crown în dimensiunile 1400*2000 mm, 1600*2000 mm și 1800*2000 mm au termen de încercare de 3 (trei) luni. Cheltuielile de transport tur-retur vor fi din contul Cumpărătorului dacă acesta le restituie în perioada termenului de încercare și nu dorește să le achiziționeze. Ele se pot returna o singură dată doar dacă sunt îndeplinite condițiile de la art.1 pct 1.7.

1.8 Canapelele, canapelele de colț, mesele, scaunele și fotoliile au o garanție de 2 (doi) ani de la data livrării calculat de la data semnării procesului-verbal de recepție de către Cumpărător.

Art.2 Condiții în care garanția nu se acordă

2.1. Uzura normală a produsului, ținând cont de durata medie de utilizare a acestuia, care include tasarea poliuretanului, întinderea stofei sau a materialului de acoperire, mătuirea sau lustruirea materialelor în timp, în limite normale, ca urmare a uzurii sunt acceptate și nu sunt considerate defecte;

2.2. Apariția unor defecte după recepția produsului, ca urmare a serviciilor de: manipulare, transport, montaj și instalare, executate de cumpărător sau de terți,

2.3. Alte condiții:

– părți componente incendiate, inundate, deteriorate, furate;

– schimbarea culorii produsului din cauza soarelui, a unei alte surse de căldură, lumină sau apă, migrarea culorii de pe un obiect (obiecte de îmbrăcăminte sau marochinărie) care a intrat în contact cu produsul deteriorat;

– vopsirea produsului de către cumpărător sau a intervenției cumpărătorului asupra mobilierului cu substanțe suplimentare de lăcuire, găurirea, lipirea pe produs a altor repere sau materiale;

– ruperea sau zgârierea ca urmare a lovirii/manipulării defectuoase de către cumpărător;

– defecte apărute ca urmare a umiditatii, curățării cu produse de curățare neadecvate, condițiilor improprii de utilizare a produselor, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat, testat și fabricat

– defecte care apar ca urmare a condițiilor improprii de depozitare la cumpărător;

– în cazul în care pe produs au fost depozitate alte produse, cu greutate mult mai mare, conform Art 4, pct.4.2, lit (a)

Art.3 Drepturile cumpărătorului și răspunderea vânzătorului

3.1. Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului în interiorul termenului de garanție mentionat la Art. 1 (în funcție de categoria de produs), calculat de la data semnării procesului-verbal de recepție de către cumpărător și dacă acesta îl informează pe vânzător despre apariția lipsei de conformitate, în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

3.2. În cazul apariției unor eventuale defecte, cumpărătorul va putea formula reclamație. Aceasta va fi însoțită de factura fiscală și Certificatul de garanție și se va depune și înregistra la sediul magazinului Vânzătorului de la care cumpărătorul a achiziționat produsul. În cazul constatării unor lipsuri din colet (a unor componente), cumpărătorul trebuie să anunțe lipsa lor, înainte de începerea montajului și să păstreze ambalajul, etichetele și conținutul coletului în starea în care le-a primit, în vederea verificării și înlocuirii.

3.3. În cazul lipsei conformității, cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului, sau, în subsidiar, înlocuirea acestuia, în fiecare caz, fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată. O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care nu sunt rezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanța lipsei de conformitate

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un incovenient semnificativ pentru consumator.

O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Cumpărătorul poate să opteze pentru reparare sau înlocuire doar în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 zile calendaristice. Excepție face situația în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate.

3.4. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, de cumpărător și vânzător. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

3.5. Punctele de lucru ale vânzătorului, care se vor ocupa de efectuarea eventualelor reparații, sunt Departament Logistică, (bulevardul Ghencea 154A, etajul 1, Magazin Tandem; telefon: +40799829062).

3.6. Cumpărătorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în situația în care:
(a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile;
(b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;

(c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

(d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator, ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

3.7. Cumpărătorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa de conformitate este minoră. Stabilirea neconformității și a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor naționale SR ISO 3951/1998 și ale altor acte normative referitoare la neconformități. În cazul încetării contractului vânzătorul va restitui banii folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu faptul că produsele fabricate, din materiale naturale precum PAL melaminat, MDF, stofă, piele ecologică, furnir, nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii, nuanțelor de culoare pe diferite suprafețe și a particularităților aparente pe material, astfel încât ar putea exista ușoare deosebiri între mostrare și produsul finit, Cumpărătorul neputând formula reclamații ulterioare cu privire la aceste aspecte.

3.9. După semnarea P.V. de recepție cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe calitative sau cantitative ale produsului (în afara viciilor ascunse, confirmate prin expertiză tehnică de către un serviciu specializat). Spargerea produselor sau a componentelor fragile (sticlă, oglindă), zgârierea produselor, ulterior efectuării recepției, sunt riscuri asumate de cumpărător.

3.10. După efectuarea montajului, a instalării și a reglajelor la sertare, uși, etajere, procedee confirmate de cumpărător prin semnătură pe documentul de recepție, Vânzătorul nu mai are nici o obligație privind repetarea acestor servicii.

3.11. În cazul produselor de tapițerie, expuse în magazin, dacă acestea au fost probate de către cumpărător, prin așezarea pe ele și respectivele produse au rezistat și nu au suferit deformări statice sau dinamice, în condiții de utilizare normală, cumpărătorul nu mai poate invoca, ulterior livrării și recepției, ruperea sau deformarea produsului din cauza deficiențelor calitative (în afara viciilor ascunse).

3.12. În situația în care pardoseala sau pereții pe care este montat mobilierul nu sunt drepte sau prezintă denivelări, ce duc la apariția în timp a dereglărilor de uși, sertare, scârțâit de pat sau canapea, Vânzătorul nu mai are nicio obligație privind efectuarea serviciului de reglaj, exceptând situația când părțile agreează altfel.

Art.4 Dispoziții finale

4.1. Elementele de identificare ale produsului sunt cele menționate în fișa de comandă.

4.2. Cumpărătorul a luat cunoștință și acceptă în mod expres limitările vânzătorului privind:
(a) numărul maxim de kilograme pe tip de poliță: poliță interioară mobilier max.20 kg; polițe independente aplicate direct pe perete – maxim 5 kg, cu condiția asigurării unui sistem de prindere adecvat.

(b) la comode ori alt tip de module care conțin mai multe sertare, să nu deschidă mai mult de un sertar concomitent, deoarece deplasarea centrului de greutate duce la răsturnarea mobilierului.

(c) Vânzătorul recomandă ca mobilierul cu o bază mică, precum și cel cu sertare să fie ancorat de pereți/podea în vederea evitării răsturnării acestuia. RECOMANDAREA ESTE CU ATAT MAI IMPORTANTĂ ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNCĂPEREA ÎN CARE ESTE MONTAT MOBILIERUL ESTE FRECVENTATĂ SAU ACCESIBILĂ COPIILOR.

(d) tăblia patului este necesar de lipită de perete

(e) de cea cu privire la faptul că materialele noi, care au stat în colete închise, pot emana un miros, care se va diminua în termen de 5 zile de la desfacerea pachetului și va dispărea în 2 luni.

Campanii

Cookies

Termeni și condiții